Teenuse tellimuse tingimused

Kõik meie poolt teostatud abitööd teostatakse tunnitöö alusel. Tunnitöö tasu on 13.9 eur/h + km. Miinimumarvestus on 8 tundi päevas. Juhul kui abitöölise teenust vajatakse pikemalt kui 3 nädalat, siis sõltuvalt töö iseloomust on võimalik pidada hinnaläbirääkimisi.

Lepingu sõlmides määratakse abitöölisele objektipõhine ülemus ehk vastutav isik. Vastutava isiku kohustus on tutvustada abitöölisele objektipõhiseid tule-, turva- ja tööohutuse alaseid reegleid. Juhul kui objektil on veel mingeid ohtusid, millega abitööline võib tööülesandeid täites kokku puutuda, siis peab tellija poolne vastutav isik neid abitöölisele tutvustama.

Tellija poolne vastutav isik tutvustab abitöölisele tema tööülesandeid ja veendub selles, et abitööline on tööülesannetest õigesti aru saanud ja täidab neid vastavalt tellija ootustele. Soovitav on abitöölise töökvaliteedi pisteline kontroll.

Abitöölise kohustus on kanda objektil kõiki temale ettenähtud kaitsevahendeid ja täita temale antud tööülesandeid.

Kui tellija töötab graafiku alusel, siis sellest tuleb eelnevalt teada anda ja töögraafik tuleb teenuse osutajaga eelnevalt kokku leppida.

Töökeskkond ja tööohutus

Peame lugu turvalisest ja ohutust töökeskkonnast. Meie töötajad kannavad ehitusobjektidel ehitustöid tehes alati ettevõtte logoga (abitööline24) kaitsevahendeid (kiiver, turvajalanõu, turvavest).  Kuna objektid on väga erinevad ja igal objektil on oma spetsiifika, siis objektipõhised eri-kaitsevahendid kohustub abitöölisele tagama teenuse tellija või tema poolt määratud vastutav isik.

Koostöölepingut sõlmides lähtume põhimõttest, et kõike, mida saab teha masinaga, teeme masinaga. Hindame kõrgelt oma töötajate tervist.